Vés al contingut

Coordinació d’Activitats Empresarials

La Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) és l’obligació legal que tenen les empreses, de cooperar en matèria de prevenció de riscos laborals, quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors/es de dues o més empreses. Aquesta coordinació la fem a través de la plataforma e-coordina.

Quin és el seu objectiu?

Vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de cadascuna de les empreses involucrades.

Evitant així:

 • El traspàs de riscos entre activitats.
 • Que es puguin agreujar o modificar els riscos de cada activitat.
 • L’aparició de riscos derivats de la concurrència o simultaneïtat d’activitats.

D’acord a l’article 3 del RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals són objectius de la coordinació:

 • L’aplicació coherent i responsable dels principis de l’acció preventiva que estableix l’article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, per part de les empreses concurrents al centre de treball.
 • L’aplicació correcta dels mètodes de treball per part de les empreses concurrents al centre de treball.
 • El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades al centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com a greus o molt greus o quan es desenvolupin al centre de treball activitats incompatibles entre si per la incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
 • L’adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per prevenir-los.
Quan s'ha d'iniciar?

Abans de l’inici de les activitats o tasques. Les empreses s’han d’informar mútuament sobre els riscos específics pertintents. Durant la realització de les activitats també s’ha de tenir present:

 • Canvis en les activitats, condicions de treball o el lloc on es desenvolupen
 • Possibles comunicacions o investigacions d’accidents laboralls
Deure de cooperació

Quan en un mateix centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dues empreses o més, aquestes han de cooperar en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals.

El deure de cooperació s’aplica a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents al centre de treball.

Les empreses han de:

 • Informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les activitats que desenvolupen al centre de treball que poden afectar els treballadors de les altres empreses concurrents al centre, en particular sobre aquells que es poden agreujar o modificar per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats.
 • Informar-se dels accidents que es produeixin com a conseqüència dels riscos de les activitats concurrents.
 • Comunicar-se immediatament tota situació d’emergència susceptible d’afectar la salut o la seguretat dels treballadors de les empreses presents en el centre de treball.
 • Informar als seus treballadors dels riscos derivats de la concurrència d’activitats empresarials
Normativa de referència

Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, em matèria de coordinació d’activitats empresarials.


Compartir