Vés al contingut
residus

Residus

ODS 12. Consum i producció responsable
 • Garantir una gestió correcta dels residus inevitables.
 • Actuar de forma més sostenible i transparent.
 • Impulsar polítiques de contractació i d'impuls a la conscienciació social sobre el desenvolupament i estils de vida sostenibles

Accions per assolir l'objectiu
 • Implantar l'Estratègia de prevenció de residus.
 • Seguir les 4 R: Repensar, reduir, reutilitzar i reciclar.
 • Vetllar per la prevenció i minimització de residus.
 • Introduir criteris de compra verda en les licitacions.
 • Vetllar per la compra de productes de proximitat.

 

Introducció
 • Els residus municipals es van començar a comptabilitzar l'any 2014. La tipologia de residus que es genera més al nostre campus és el paper, seguit de la fracció «resta». En total, a l'any, es generen gairebé 30 tones de residus municipals.
 • Es disposa d'una base de dades en la qual es registra el volum dels residus generats. Aquesta eina permet observar l'evolució de la generació de residus municipals en els campus.
Prevenció
 • Elaboració i aplicació de l'Estratègia de Prevenció de Residus i del Pla de residus de la UVic:
  • Sensibilització i comunicació vers el malbaratament alimentari.
  • Desmaterialització (digitalització) de tràmits administratius i l'ús responsable del paper.
  • Promoure el consum de l'aigua de l'aixeta.
  • Incorporació de criteris ambientals en el servei de vending.
  • Promoure la transferència de coneixement dins el grup de sostenibilitat de l'ACUP.
  • Compres i contractacions amb criteris de prevenció de residus.
  • Incorporar criteris de sostenibilitat ambiental als esdeniments i actes.
  • Minimitzar el grau de toxicitat dels residus generats.
Reciclatge i Reutilització
 • Creació de punts de recollida de residus als patis de Miramarges, Torre dels Frares i Can Baumann, on es centralitza l'emmagatzematge dels diferents contenidors de recollida de residus: paper i cartró, lluminàries, tòners, piles i bateries, vidre, equipament electrònic, runa, etc.
 • Col·locació de contenidors de tria selectiva a zones comunes i als UCoworking office.
 • Eliminació de les papereres de rebuig i de vidre.
 • Gestió de la recollida de residus.
 • Renovació de mobiliari antic per mobiliari nou i, d'altra banda, reutilització d'alguns elements per donar-los un ús nou.
 • Adjudicació de la subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, del Departament de Territori i Sostenibilitat (any 2015).
 • Donació de la tassa de bambú #momentsuvic a tot el personal treballador de la UVic.
 • Donació d'objectes perduts: roba a El Fil i ulleres i General Òptica.
 • Millora de la gestió de residus del Laboratori del gust.
 • Informe Plàstic zero.
 • Donació de material perdut a entitats socials.
Digitalització
 • Incorporació de suport tecnològic (tauletes digitals) en les reunions de Patronat, Comissió Executiva i Consell de Govern.
 • Sistema d'impressió centralitzat que redueix l'impacte ambiental en comparació al sistema d'impressió convencional.
 • Creació de la Biblioteca digital juntament amb la Biblioteca de la UVic-UCC.
Participació
 • Participació al grup de sostenibilitat de l'ACUP (Associació Catalana d'Universitats Públiques).
 • Formació sobre la gestió de residus al personal extern de neteja, a càrrec d'informadors ambientals de l'Ajuntament de Vic.
 • Participació a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
  • Any 2016: Taller de reaprofitament amb la xef Ada Parellada
  • Any 2017: Taller de reciclatge creatiu (amb la Fundació MAP) i Taller de cuina d'aprofitament amb la xef Ada Parellada
  • Any 2018: Campanya «Reciclant Comunicació, Cultura i Creativitat» amb les accions següents: Taller de reciclatge creatiu (amb la Fundació MAP), campanya «Llibres lliures» (promoguda per la Biblioteca) i realització de falques radiofòniques per part d'estudiants de la Facultat d'Empresa i Comunicació.
  • Any 2019: Taller de reciclatge creatiu (amb la Fundació MAP), campanya «Llibres lliures» (Biblioteca UVic-UCC) i Biblioteca Digital.
  • Any 2021: Taller de reciclatge creatiu (amb la Fundació MAP) i campanya «Llibres lliures» (Biblioteca UVic-UCC).
  • Any 2023: Taller de reciclatge creatiu (amb la Fundació MAP), la campanya «Llibres lliures» (Biblioteca UVic-UCC) i la campanya «Agafa'm i aprofita'm!».
 • Participació al Clean Up Day (2019).
 • Exposició de la Fundació MAP en la decoració de Nadal del 2019.
Fitxes de residus (Pla de gestió de residus de la UVic)

Si bé des del punt de vista ambiental és evident que el millor residu és el que no es genera, no sempre és possible assolir aquesta ambiciosa fita. En aquests casos, cal vetllar perquè els residus es gestionin correctament i efectuar una recollida selectiva correcta i un bon lliurament als gestors de residus, que n'assegurin un tractament correcte (preferentment de valorització o, en cas que no sigui possible, d'eliminació).

 

Objectius
 • Per a complementar l'Estratègia de Prevenció de Residus i assegurar que la gestió de tots els residus generats a la instal·lacions s'efectua correctament, l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals posa a l'abast de tota la comunitat universitària el present Pla de gestió de residus.
 • L'augment de la proporció de residus recollits selectivament.
 • El compliment de la legislació vigent aplicable en matèria de gestió de residus.

 

Responsabilitats
Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals
 • Tipificar i establir les vies de gestió pels nous residus.
 • Seleccionar, etiquetar i ubicar els contenidors de residus.
 • Actualitzar la taula de residus. Efectuar el seguiment de la generació de residus.
 • Mantenir custòdia de la documentació que acredita que la UVic-UCC fa una gestió correcta dels residus.
Responsables d'àrea/servei
 • Oferir suport a l'AISG per a la tipificació i establiment de vies de gestió dels nous residus i la selecció i ubicació de contenidors per a la recollida selectiva.
 • Vetllar perquè es porti a terme una recollida selectiva correcta en el seu àmbit d'influència.
Responsable dels laboratoris
 • Vetllar per un emmagatzematge correcte dels residus.
 • Informar de les bones pràctiques de gestió dels residus.
 • Seleccionar, etiquetar i ubicar els contenidors de residus.
 • Sol·licitar la documentació acreditativa del lliurament de residus de laboratori als gestors autoritzats.
 • Lliurar la documentació acreditativa facilitada pel gestor de residus a l'AISG.
Professionals del servei de neteja
 • Portar a terme el transport intern de residus des dels contenidors inicials fins als punts d'emmagatzematge final.
 • Gestionar correctament els residus generats fruit del desenvolupament de les tasques de neteja.
 • Desenvolupar les tasques encomanades recollides en el Protocol de seguiment de residus (pesatge i transmissió d'informació).
Professionals de manteniment
 • Portar a terme el transport intern de residus no perillosos originats als laboratoris fins als punts d'emmagatzematge final.
 • Fer l'entrega de residus a la deixalleria municipal i recopilar la documentació justificativa.
 • Facilitar la documentació lliurada per la deixalleria a l'AISG.
Tota la comunitat universitària
 • Respectar els circuits de recollida de residus implantats.
 • Notificar a l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals qualsevol incidència/proposta de millora que es detecti en l'àmbit dels residus.