Vés al contingut
energia

Energia

ODS 7. Energia neta i assequible
 • Garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics i incrementar el flux d'energia verda.
 • Augmentar la proporció d'energies renovables, l'eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies netes.

Accions per assolir l'objectiu
 • Impulsar actuacions per millorar el rendiment energètic.
 • Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
 • Implantar o substituir les calderes o xarxes de calor amb biomassa.
 • Implantar instal·lacions solars fotovoltaiques amb règim d'autoconsum com una mesura d'estalvi i eficiència energètica.
 • Fomentar la reducció dels desplaçaments amb vehicles privats i de combustibles fòssils i promoure els desplaçaments amb transports menys contaminants.

Introducció
 • Des de l'any 2006 es disposa d'una base de dades dels consums de cada subministrament a partir de la qual es es generen informes de seguiment de ràtios de consum i gràfiques representatives. Aquests informes serveixen per fer el seguiment i l'avaluació del grau d'eficiència de les diferents accions que es van implementant.
 • Disposició de la plataforma Gemweb per a la validació de les factures d'energia.
 • Compra d'energia conjunta a través del grup d'energia del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya).
 • Realització d'una auditoria energètica.
 • Elaboració del Protocol d'eficiència i optimització energètic de la UVic-UCC per fer front a al crisi energètica actual.
Electricitat
 • Consum d'electricitat amb energia 100% renovable.
 • Instal·lació de sensors de presència per automatitzar la gestió de la il·luminació interna i externa dels espais.
 • Il·luminació dels edificis automàtica i sectoritzada. A través de la plataforma Smart Campus, a cada edifici se li assigna un horari d'obertura i tancament segons el dia de la setmana.
 • Instal·lació de sistemes d'il·luminació d'alta eficiència LED.
 • Renovació dels capçals de les lluminàries exteriors per garantir una menor contaminació lumínica i augmentar-ne l'eficiència.
 • Revisió de les potències contractades.
 • Instal·lació de bateries de condensadors.Presentació als Premis d'Excel·lència Energètica (2015, 2016, 2017).
 • Sectorització del sistema de climatització per espais o conjunt d'espais similars.
 • Monitorització de màquines de climatització.
 • Instal·lació de ventiladors com a alternativa a la demanda d'aire condicionat.
 • Obtenció de certificats d'eficiència energètica.
 • Incorporació de criteris d'eficiència energètica en l'elecció de motors, maquinària i electrodomèstics, i en les noves instal·lacions.
 • Apagada automàtica dels ordinadors.
Gas natural
 • Automatització de la gestió de les calderes per controlar-ne l'encesa i l'apagada segons les necessitats reals.
 • Instal·lació, en alguns edificis, de noves calderes de condensació molt més eficients que les anteriors. També disposen d'un sistema de gestió intel·ligent (web server).
 • Sectorització dels sistemes de calefacció a través de vàlvules termostàtiques i/o termòstats programables i integrables en la plataforma Smart Campus.
 • Millora de l'aïllament de les instal·lacions de manera contínua.
 • Adaptació dels sistemes de calefacció incorporant vàlvules de tres vies per tal d'impulsar l'aigua calenta del circuit a la temperatura necessària aprofitant-ne la inèrcia.

 

kWh electricitat
ràtio electricitat
Evolució del consum de gas (kWh)
Evolució de la ràtio de gas (kWh/m2)


Compartir