Vés al contingut
Reg

Aigua

ODS 6. Aigua neta i sanejament
 • Garantir que tothom tingui accés a aigua potable i a instal·lacions sanitàries.
 • Fomentar el sanejament i la gestió d'ecosistemes d'aigua dolça, essencials per a la salut humana, la sostenibilitat ambiental i la prosperitat econòmica.
 • Millorar la qualitat de l'aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en condicions de seguretat, així com utilitzar de manera eficient els recursos hídrics.

Accions per assolir l'objectiu
 • Implantar sistemes de gestió sostenible de l'aigua (reducció del consum). Monitorització del consum.
 • Instal·lació d'UCoworking office com a espais saludables.
 • Foment del consum de l'aigua de l'aixeta.
 • Dur a terme campanyes o activitats de sensibilització (Dia Mundial de l'Aigua, etc.).
 • Formar els proveïdors i incloure clàusules relacionades en els plecs de contractació pública.

Accions fetes
 • Instal·lació de 22 urinaris URIMAT, que funcionen sense aigua, que permeten aconseguir un estalvi d'aigua i una reducció d'emissions de CO2.
 • Aixetes amb polsador o sensor.
 • Cisternes de vàter de doble descàrrega.
 • Automatització dels regs.
 • Instal·lació de sensors d'humitat externs per evitar el reg en dies de pluja o quan el terreny està molt humit.
 • Aprofitament de l'aigua de pluja recollida a les cisternes per regar les zones verdes.
 • Automatització i programació de la renovació de les aigües de les fosses sèptiques.
 • Foment del consum de l'aigua de l'aixeta, conjuntament amb Aigües Vic. Instal·lació de filtres de carbó actius als UCoworking office. 
 • Eliminació progressiva de les fonts d'aigua, segons el Pla local de prevenció de residus municipals de l'Ajuntament de Vic.
 • Canvi de proveïdor de les fonts d'aigua (Sant Hilari) per tal d'oferir un millor servei, incloent la qualitat de l'aigua.
 • Elaboració del Protocol d'ús eficient del consum d'aigua.

Evolució del consum d'aigua (m3)
Evolució del ràtio de consum d'aigua (m2/m3)
office b secretaría
T000 Office
Aixeta amb detector
Urinaris URIMAT


Compartir