Vés al contingut
Riscos Psicosocials

Riscos psicosocials

Els riscos psicosocials son les condicions de treball que poden ser nocives per la salut i s’han identificat com una de les causes més rellevants d’absentisme laboral. A la Universitat no s’ha realitzat mai una avaluació de riscos psicosocials.

Què és?
 • És una obligació legal de les empreses segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (31/1995, de 8 de novembre).
 • Eina que permet avaluar dels riscos psicosocials i no d’avaluar les persones, per tal d’adoptar les mesures de prevenció necessàries.

Avaluació de riscos psicosocials

L'objectiu és avaluar les condicions de treball de l'empresa, identificar-les i valorar si hi ha exposicions nocives i adoptar mesures preventives.

Què son i com es manifesten?

Son factors de risc que s’originen en l’organització laboral i poden portar respostes de diferents tipus:

 • Fisiològiques: reaccions neuroendocrines.
 • Emocionals: sentiments d’ansietat, depressió, alienació, apatia, etc.
 • Cognitiu: restricció de la percepció, l’habilitat per a la concentració, la creativitat o la presa de decisions, etc.
 • Conductual: abús d’alcohol, tabac o drogues; violència; assumpció de riscos innecessaris; etc.

Efectes per la salut
 • Curt termini: es manifesten a través de processos coneguts com estrès.
 • A llarg termini: malalties cardiovasculars (infarts, etc.), trastorns de salut mental (ansietat, depressió, etc.) i musculoesquelètics (contractures, mals d’esquena, etc).

Qui ho realitza?
 • Liderat per la Unitat de Benestar i Seguretat Laboral de la Universitat.
 • Està format per la participació d’un grup de treball paritari, format per la representació de treballadors i treballadores, representació de  la direcció de l’empresa i assessorament per part del servei de prevenció.

Com es realitza i en què consisteix?

A través del Mètode CoPsoQ PSQCAT, que consisteix en un qüestionari validat internacionalment format per 109 preguntes curtes sobre:

 • Les condicions d’ocupació i treball (25 preguntes).
 • L’exposició a factors psicosocials (69 preguntes).
 • La salut i el benestar personal (15 preguntes).

El qüestionari és individual i voluntari, tot i que hem d’arribar al 60% de taxa de resposta per tal que les respostes siguin representatives.

Podeu consultar la informació i instruccions de l’avaluació de riscos psicosocials de la Universitat i els quadres per completar la pregunta 4 del qüestionari.

Quins beneficis aporta l'avaluació?
 • Actuar sobre les condicions de treball desfavorables.
 • Establir mesures preventives per aconseguir una organització del treball més saludable.
 • Millora de la salut general dels treballadors/es.

Quins assessoraments s'han rebut?
 • Assessorament per part de personal tècnic de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament d’Empresa i Treball.
 • Petició de pressupost a l’empresa ASPY Prevención, SLU.
 • Coordinació amb la Unitat d’Igualtat de la Universitat.
 • Coordinació amb l’Àrea de les TIC per la difusió del qüestionari.
 • Coordinació amb l’Àrea de Qualitat per l’adaptació del qüestionari.
 • Contacte amb l’empresa Bon Preu, els quals han realitzat l’avaluació de riscos psicosocials.
 • Aprovació del projecte pel Comitè d’Ètica de la Universitat.
 • Assessorament per part de l’assessor extern de dades.
 • Contacte amb els directors/es d’àrea pels llocs de treball.

La teva participació és molt important per obtenir unes condicions de treball més saludables!


Compartir