Vés al contingut
Laboratori del Gust
Laboratori del Gust

Laboratori del Gust - B004

Aquest espai simula una cuina industrial i disposa de l'equipament bàsic de la restauració col·lectiva, la qual cosa permet a l'estudiant anar un pas més enllà de les pràctiques al laboratori i acostar-se a la pràctica professional. És un entorn en el qual els estudiants poden desenvolupar de forma autònoma, però també guiada, diferents processos i habilitats relacionades amb el coneixement dels aliments i les modificacions que pateixen durant la cocció, el disseny de menús, l'adaptació dels aliments a les necessitats dels individus o la innovació i la creativitat aplicades a la restauració. Un espai idoni per a la formació continuada i per a la formació ocupacional, així com per a la recerca i l'experimentació que configuren aquesta professió. En l'àmbit de la innovació gastronòmica, aquest espai té una impressora de 3D d'aliments, que permet, per exemple, elaborar diferents menús adaptats per a persones amb disfàgia.


Espai

B004


Localització

Edifici B de Miramarges, planta baixa
C/ Miramarges, 4
08500 Vic


Graus que s'hi imparteixen

Nutrició Humana i Dietètica


Capacitat

14


Accés

Amb targeta


Equipament

Electrodomèstics i estris de cuina (vegeu les fitxes d'equipament)


Accessibilitat

L'edifici és accessible.

  Mesures de seguretat generals
  • Cal respectar l'espai, l'àrea de treball i l'equipament del laboratori.
  • Cal mantenir una bona actitud al laboratori. No s'ha de jugar, córrer, cridar, etc.
  • Cal rentar-se sempre les mans després de qualsevol manipulació o experiment i abans de sortir del laboratori.
  • Cal tenir cura de no tocar-se els ulls i/o la boca després de manipular productes químics o biològics.
  • És obligatori portar la bata posada i cordada i utilitzar els equips de protecció individuals corresponents en cas de manipulació de determinats equips i/o eines.
  • Cal evitar portar lents de contacte. Contràriament, cal portar sempre posades les ulleres de seguretat.
  • Cal evitar portar polseres, penjolls i mànigues amples. Cal portar sempre els cabells recollits per evitar atrapaments mentre s'utilitzi l'equipament.
  • Cal portar sempre els cabells recollits.
  • No s'haurien de manipular innecessàriament encenedors o llumins.
  • No es poden fer experiments no autoritzats pels responsables de la pràctica.
  • Cal utilitzar les vitrines de gasos per a totes les operacions en les quals es manipulen substàncies molt tòxiques, carcinogèniques, teratogèniques, mutagèniques i al·lergèniques, o per a les operacions que generin vapors o que incloguin manipulació de substàncies volàtils.
  • Cal mantenir sempre l'àrea neta i endreçada:
   • Sense llibres, abrics o bosses.
   • En finalitzar la feina.
  • Cal apagar i desendollar els equips en sortir del laboratori o quan no es facin servir.
  • Els materials i els aparells utilitzats s'han de deixar sempre nets i en perfecte estat d'utilització i emmagatzemar-los en els armaris adients.
  • Cal emmagatzemar el material i els productes de manera adequada. Cal col·locar els materials més pesats en les zones més accessibles i mantenir la uniformitat en l'apilament, de manera que en quedi garantida l'estabilitat.
  Mesures de seguretat en la utilització del material de vidre
  • No s'ha d'utilitzar mai material de vidre en mal estat (esquerdes, vores trencades).
  • No s'ha de portar material de vidre a la butxaca.
  • Cal deixar les peces defectuoses i fragments als contenidors específics per a vidre.
  • No s'han de forçar directament amb les mans les tanques d'ampolles o claus de pas que s'hagin obturat.
  Mesures de seguretat en la utilització d'objectes tallants
  • En l'elecció d'un ganivet, s'ha de tenir en compte el material que s'ha de tallar i el tipus de tall. Es recomana que per als talls bastos s'utilitzin fulles gruixudes, mentre que per als talls fins, fulles primes de bon tall. Com millor sigui la fulla, més segura serà la utilització del ganivet.
  • Si es considera necessari, es poden utilitzar guants i davantals per protegir les mans i el cos de possibles talls.
  • Els ganivets s'han d'esmolar periòdicament.
  • Cal tenir cura en la manipulació d'obrellaunes i llaunes de conserva.
  Mesures de seguretat en la manipulació de productes de neteja
  • Cal familiaritzar-se amb el que indiquen els pictogrames de perillositat.
  • Cal llegir amb atenció les frases de risc (frases R) i els consells de seguretat (frases S) que figuren a les etiquetes.
  • S'han de conèixer les indicacions que aporten les fitxes de seguretat de cada producte químic i les possibles reaccions perilloses que es poden donar en manipular-lo.
  • No s'han d'inhalar, tastar, ni olorar mai productes químics. Cal manipular-los amb molta cura, i si és necessari, fer servir les vitrines d'extracció de gasos.

  Cal identificar degudament les solucions preparades al laboratori amb una etiqueta clara i resistent indicant: nom, composició, data, pictogrames, caducitat i responsable.

  • No s'ha d'enganxar mai una etiqueta sobre una altra.
  • No s'hauria de retornar a l'ampolla el reactiu que us ha sobrat. Cal tractar-lo com un residu.
  Mesures de seguretat en la manipulació d'aliments
  • Cal mantenir les condicions asèptiques en tot el laboratori durant les pràctiques. En cas de ferides o lesions cutànies cal utilitzar guants.
  • Cal rentar-se les mans en iniciar i en acabar les pràctiques i després de d'utilitzar qualsevol tècnica que impliqui contacte amb qualsevol material infecciós.

   

  Cal fer un ús correcte dels equips de protecció individual (EPI) que es detallen a continuació.

   

  • És necessari disposar d'un registre d'entrega d'EPIs, en el qual han de quedar explícites la data de lliurament dels EPI i la signatura de l'usuari, així com la referència a un lloc determinat per a l'emmagatzematge adequat dels equips de protecció. També cal verificar que es netegen i se'n comprova el bon funcionament, si és possible amb anterioritat i, en tot cas, després de cada utilització, i que s'arreglen o substitueixen els equips defectuosos abans d'un nou ús.
  • En cas de manipulació de productes químics i/o biològics cal utilitzar els EPI que especifica la fitxa de seguretat dels productes.
  • Cal seguir les instruccions establertes en la fitxa de l'equip i en els pictogrames de seguretat de cadascun dels aparells per determinar l'ús específic dels EPI adequats.

  En l'àmbit de la sostenibilitat, s'han de tenir en compte les consideracions següents:

  • Cal dipositar cada residu al contenidor corresponent, que ha d'estar convenientment etiquetat i ubicat al mateix laboratori. La classificació s'ha de fer en funció de la normativa.
  • Cal tenir en compte les incompatibilitats entre tipologies de residus.
  • Els residus s'han de manipular amb molta cura i cal prendre les mesures de protecció adients (usar equips de protecció individuals, evitar transvasaments, no barrejar productes incompatibles, etc.).
  • No s'haurien d'omplir els contenidors més del 90 % de la seva capacitat per evitar esquitxos, vessaments o sobrepressions.
  • No es poden abocar productes químics o agents biològics per la pica. Poden produir reaccions violentes, embussar les conduccions d'aigua i contaminar els rius i els aqüífers.
  • Cal fer un consum racional d'aigua i llum.
  • Cal fer ús d'ampolles reutilitzables per al consum d'aigua. Es poden reomplir a les aixetes amb filtre de carbó actiu als espais UCoworking office.
  • Cal apagar els llums sempre que s'estigui fora més de 5 minuts, en cas que no sigui un espai amb detectors de presència.
  • Cal apagar els equips electrònics (ordinador, pantalla de projecció, etc.) abans de sortir de l'espai.
  • Cal ventilar preferentment en franges horàries de calor o fred moderats.
  • Cal tancar les finestres abans de sortir de l'espai.
  Estudiants
  lesiónincendiosevacu alumnconfinament
  Personal docent durant l'activitat acadèmica
  lesiónincendiosevacu profconfinament

   

  La majoria de les instal·lacions de la Universitat són accessibles i compleixen les normatives d'accessibilitat.

  Totes les obres de nova construcció es basen en el Manual d'estil d'Infraestructures de la UVic-UCC, elaborat per l'Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals que, en altres punts, marca les pautes i els criteris que cal seguir per complir la normativa d'accessibilitat i, per tant, n'assegura l'aplicació.


  Compartir